62,996,561 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Pedagog Szkolny
Pedagog Szkolny: mgr Ewa ?opatka

articles: 044prof.jpg


telefon: tel. (0-33) 475-05-70 do 72


Z problemami osobistymi (rodzinnymi, emocjonalnymi, materialnymi), a tak?e zwi?zanymi ze szkolnymi niepowodzeniami, uczniowie mog? zwróci? si? do pedagoga szkolnego - mgr Ewy ?opatka.


Bez wzgl?du na specyfik? problemu, z pedagogiem mo?na zawsze porozmawia?, skorzysta? z fachowej porady i wsparcia.
Swoj? pomoc? s?u?y zarówno uczniom oraz rodzicom.
Stara si?, aby ka?dy pojawiaj?cy si? problem by? w konsekwencji rozwi?zany, dlatego swoj? dzia?alno?? stale poszerza o wspó?prac? z takimi instytucjami jak:


- Starostwo Powiatowe (O?rodek Pomocy Spo?ecznej, Wydzia? Edukacji)
- Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
- Powiatowy Urz?d Pracy
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Kuratorzy S?dowi
- Komenda Policji
- poradnie leczenia uzale?nie?
- inne (w zale?no?ci od potrzeb)


Ka?dy, kto korzysta lub chce skorzysta? z pomocy pedagoga szkolnego musi mie? ?wiadomo??, ?e najwa?niejsz? zasad?. któr? pedagog przestrzega jest tajemnica zawodowa.
Dlatego dyskrecja i zaufanie stanowi? podstaw? wspó?pracy, bez wzgl?du na rodzaj sprawy, z jak? przychodzi osoba szukaj?ca wsparcia.
Dokumentem stanowi?cym zbiór konkretnych dzia?a? na rzecz ucznia i rodzica, jest Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny, którego koordynatorem jest pedagog szkolny.

W dniu 27.01.2012r. Pani Pedagog Ewa ?opatka wyg?osi?a prelekcj? dla rodziców oraz nauczycieli na temat migracji zarobkowej w Unii Europejskiej. "Roz??ka naszym losem , spotkanie nasza nadziej?" - taki tytu? nosi?a prelekcja, która mia?a miejsce w ZSAIO w ramach projektu unijnego Comenius Regio "Pikselowa Turystyka"
Clipped from: www.facebook.com

 

 

,,DZIE? SZKOLNEJ PROFILAKTYKI” W dniu 15.02.2012 w ZSAiO zosta?a zorganizowana Akcja Profilaktyczna po?wi?cona uzale?nieniom, takim jak: NIKOTYNA, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA. Uczniowie klas 2 LOPO b, 2 HOT, 1LOPO b i 1 HOT wraz z pedagog szkoln? Ew? ?opatka przygotowali spektakl pt. ,,KTO? MNIE OCALI?”- w którym diab?y kusi?y, a anio?y ostrzega?y. Palenie tytoniu jest wci?? g?ówn? z mo?liwych do wyeliminowania przyczyn zgonów w Unii Europejskiej. Aby zmieni? t? sytuacj?, powinni?my rozmawia? o tym problemie z m?odymi lud?mi, dla których palenie nadal jest czynno?ci? kultow?. Trzeba pami?ta?, ?eby mówi? j?zykiem m?odych. Nie mo?na straszy?, mówi? o konsekwencjach, które s? oddalone w czasie. M?odzi ?yj? dniem dzisiejszym i my?l? o dniu dzisiejszym, dlatego straszenie chorobami, gro?enie palcem nie zawsze jest skuteczne w ich przypadku.
Clipped from: www.facebook.com

Wa?ne jest to, ?eby promowa? ?ycie bez papierosa, ?e papierosy nie s? trendy, ?mierdzenie jak popielniczka nie jest trendy, ca?owanie si? z kim?, kto ?mierdzi papierosami, nie jest trendy, przebywanie w miejscu, gdzie jest du?o dymu, nie jest trendy. Wielu m?odych si?ga po papierosa - twierdz?c, ?e w ka?dej chwili mo?e go rzuci?. Jednak popalanie szybko przechodzi w uzale?nienie i tu pojawia si? problem.
Mo?na w zabawny sposób pokazywa? m?odym, jak radzi? sobie z problemem tytoniu, rzucaniem palenia i biernym paleniem, jak opiera? si? presji otoczenia, zach?caj?cego do si?gni?cia po pierwszego papierosa. Szko?a mo?e w niestandardowy sposób informowa? o skutkach palenia i dlaczego nie jest ono kultowe.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR