62,996,556 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Dla Rodziców
Informacje dla Rodziców:


Strona Rodzicielska - kliknij Link


"Czy nie zauwa?yli?cie, ?e sp?dzacie 18 miesi?cy, próbuj?c nauczy? swoje dzieci sta? i mówi?, a nast?pne 16 lat próbuj?c zmusi? je do siedzenia i s?uchania."
Jim Heffelfinger


Strona Rodzicielska ma by? miejscem spotkania, otwartego dialogu rodziców oraz nauczycieli, samorz?dowców i wszystkich osób, dla których znacz?ce jest zagadnienie edukacji dzieci w warunkach poszanowania prawa ich rodziców do wspó?decydowania o jej kszta?cie.
Ma stwarza? p?aszczyzny porozumienia i kszta?towa? podstawy partnerstwa w relacjach pomi?dzy rodzin?, szko?? i spo?ecze?stwem – w jego lokalnym oraz globalnym wymiarze.Dziecko w sieci - kliknij Link
Komputer z dost?pem do Internetu jest jednym z najwa?niejszych narz?dzi s?u??cych wspó?czesnemu cz?owiekowi do pracy, nauki i rozrywki.
Jak ka?de narz?dzie mo?e by? wykorzystywane do ró?nych celów - tych "w?a?ciwych" jak i szkodliwych, z?o?liwych a nawet przest?pczych.
Na zagro?enia wyst?puj?ce i zwi?zane z Internetem nara?ony jest ka?dy u?ytkownik Internetu bez wyj?tku.
W najwi?kszym niebezpiecze?stwie s? dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wp?ywy, równie? te szkodliwe i niepo??dane.


Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego u?ycia mo?e przynie?? odwrotne do zamierzonych skutków.
Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpiecze?stwom zwi?zanym z Sieci? jest edukacja.
St?d te? wynika wa?na i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mog? i powinni by? dla dziecka nauczycielami równie? w zakresie korzystania z Internetu.Jak pomóc dziecku?
Adresy poradni
Narkotyki
Porady psychologa
Porady seksuologa
Wychowanie

Zdrowie dziecka - kliknij Link


Nie pal? - kliknij Link.:: Rodzice w Szkole ::.
Aktualno?ci ~ on-line Internetowa wersja czasopisma
CZASOPISMO NAGRODZONE SPECJALNYM WYRÓ?NIENIEM STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR