62,686,542 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Dla Rodziców
Informacje dla Rodziców:


Strona Rodzicielska - kliknij Link


"Czy nie zauwa?yli?cie, ?e sp?dzacie 18 miesi?cy, próbuj?c nauczy? swoje dzieci sta? i mówi?, a nast?pne 16 lat próbuj?c zmusi? je do siedzenia i s?uchania."
Jim Heffelfinger


Strona Rodzicielska ma by? miejscem spotkania, otwartego dialogu rodziców oraz nauczycieli, samorz?dowców i wszystkich osób, dla których znacz?ce jest zagadnienie edukacji dzieci w warunkach poszanowania prawa ich rodziców do wspó?decydowania o jej kszta?cie.
Ma stwarza? p?aszczyzny porozumienia i kszta?towa? podstawy partnerstwa w relacjach pomi?dzy rodzin?, szko?? i spo?ecze?stwem – w jego lokalnym oraz globalnym wymiarze.Dziecko w sieci - kliknij Link
Komputer z dost?pem do Internetu jest jednym z najwa?niejszych narz?dzi s?u??cych wspó?czesnemu cz?owiekowi do pracy, nauki i rozrywki.
Jak ka?de narz?dzie mo?e by? wykorzystywane do ró?nych celów - tych "w?a?ciwych" jak i szkodliwych, z?o?liwych a nawet przest?pczych.
Na zagro?enia wyst?puj?ce i zwi?zane z Internetem nara?ony jest ka?dy u?ytkownik Internetu bez wyj?tku.
W najwi?kszym niebezpiecze?stwie s? dzieci, jako najbardziej podatne na wszelkie wp?ywy, równie? te szkodliwe i niepo??dane.


Zakazywanie korzystania z komputera czy Internetu w dobie powszechnego jego u?ycia mo?e przynie?? odwrotne do zamierzonych skutków.
Zdecydowanie lepszym sposobem zapobiegania niebezpiecze?stwom zwi?zanym z Sieci? jest edukacja.
St?d te? wynika wa?na i odpowiedzialna rola rodziców, którzy mog? i powinni by? dla dziecka nauczycielami równie? w zakresie korzystania z Internetu.Jak pomóc dziecku?
Adresy poradni
Narkotyki
Porady psychologa
Porady seksuologa
Wychowanie

Zdrowie dziecka - kliknij Link


Nie pal? - kliknij Link.:: Rodzice w Szkole ::.
Aktualno?ci ~ on-line Internetowa wersja czasopisma
CZASOPISMO NAGRODZONE SPECJALNYM WYRÓ?NIENIEM STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR